IMG2344
item2b2
Verander je leven, verander de

<<<

IMG_1310
WWankelt
item17
item2b1
item2b1a

DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS
Een Bijbelstudie

Immers: ‘Nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal, hij blijft niet lang meer weg.’

-Hebreeën 10:37

item2b1a1
item2b1a1a
item2b1a1a1
item2b1a1a1a

De Antichrist

De Bijbel beschrijft heel gedetailleerd de opkomst en de regering van een wereldheerser, direct voor de wederkomst van Jezus. Tijdens de heerschappij van de Antichrist is er geen plaats meer voor het geloof in God, en daarom zal het lijken op de uiteindelijke overwinning van de mens zonder God. God lijkt verslagen en de kerk verwoest. Maar waar de Antichrist en zijn manschappen niet op rekenen is de bovennatuurlijke, almachtige kracht van God! God zal Zijn grootste overwinning behalen uit de ogenschijnlijk grootste nederlaag aller tijden.

Juist op het moment dat de kwaadaardige Antichrist denkt alles onder controle te hebben gaat het mis voor hem. Als hij eindelijk vrijwel door de hele wereld wordt aanbeden en zich verheft tegen al wat God wordt genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet,* dan plotseling, als een donderslag bij heldere hemel, komt Jezus terug. Dat is het moment waarop Hij al Zijn kinderen uit deze wereld meeneemt. Alle gelovigen die het Merkteken van het Beest in hun voorhoofd of in hun hand geweigerd hebben en hem niet hebben aanbeden als God, maar er de voorkeur aan gegeven hebben Jezus lief te hebben en voor Hem te leven of zelfs voor Hem te sterven, worden opgenomen. (* 2 Thessalonicenzen 2:4)

We lezen dan dat er nooit eerder een strijd op aarde was, die zo zwaar en verschrikkelijk was. Maar juist na dat donkerste gedeelte van de wereldgeschiedenis, zal de stralendste morgenstond komen. Jezus komt terug om de mensen die bij Hem horen, Zijn kerk, Zijn volk, te redden; iedereen die van Hem houdt en Hem kent, en die gelooft dat Hij de Zoon van God is. Op dat moment zal Hij als het ware zeggen: “Vader, zet de wereld even stil! Mijn kinderen moeten er af!”

“Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”
(1 Thessalonicenzen 4:17)

De wederkomst
De wederkomst van Jezus is de grootste profetische eindtijdgebeurtenis voor de Christenen, aangezien deze gebeurtenis het einde van deze wereld inluidt zoals we die nu kennen, evenals onze plaats hier in onze huidige fysieke lichamen. Als Hij teruggekomen is voltrekt zich in ons een volledige verandering en worden we met zijn allen door Hem in de lucht meegenomen en worden we weggevoerd naar hemelse oorden. Zijn wederkomst vormt het centrale punt, het einde van dit huidige leven en ons werk op aarde, en wij gaan nu het grote eeuwige nu in.

“...En Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.” (Openbaring 10:6,7)

God heeft een tijd en een programma vastgesteld voor de wederkomst van Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde. Wanneer gebeurt dat? Precies op tijd, net zoals een ruimtelancering die afgesteld is op de juiste tijd. Jezus zal Zijn Woord in vervulling laten gaan. Je kunt er van op aan dat Hij niet opeens een nieuwe inval krijgt en alle plannen, zoals Hij die zelf onderwezen heeft en aan de profeten en de apostelen doorgaf, zal veranderen. Hij zal niet naast het doel schieten, maar Zijn wederkomst zal specifieke gedetailleerde profetieën uit Zijn Woord vervullen over eindtijdgebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden voordat Hij komt.

De aftelling tot de Wederkomst van Christus zal beginnen nadat de Antichrist bekend geworden is als de grote wereldleider die zoals de Bijbel voorspelt “het verbond zal sluiten met velen voor zeven jaar” aangaande Jeruzalem en de aanbidding in de Tempel van de Joden. (Daniël 9:27)

Maar hij zal dat verbond zelf verbreken. Precies 1260 dagen nadat hij het oorspronkelijk had gesloten. Dat is precies drieëneenhalf jaar. Op het moment dat hij het verbond verbreekt en afschaft plaatst hij klaarblijkelijk een beeld van zichzelf in de heilige tempel van Jeruzalem en eist dat ieder mens hem als God zal aanbidden. Het is de tijd waarop hij iedereen wil opzadelen met zijn merkteken in het voorhoofd of in de hand. De Bijbel noemt deze tijd ‘de tijd van de grote verdrukking.’

De grote verdrukking
Jezus Zelf zei:“Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! –dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.” (Mattheüs 24:15,21)

Als dat beeld van de Antichrist neergezet is in de tempel in Jeruzalem in het midden van die zevenjarige periode van het verdrag, dan zal de periode van Grote Verdrukking beginnen die volgens Zijn Woord precies drieëneenhalf jaar duurt. Het staat er zo vaak dat je het onmogelijk verkeerd kunt begrijpen! Drieëneenhalf jaar, 42 maanden; en 1260 dagen.

(Daniël 7:25; 9:27; 12:7; Openbaring 12:14, Openbaring 11:2; 13:5, Openbaring 11:3; 12:6)

Hij komt niet voor zijn tijd
Jezus waarschuwde ons ook dat we Zijn wederkomst niet eerder moeten verwachten dan er voorspeld is. Hij zegt ons: “Als Ik kom, zullen jullie het merken.” De hemel zal verlicht worden als een permanent bliksemlicht van de ene kant naar de andere en er zullen bepaalde tekenen aan de hemel zijn zodat je het feit dat Jezus er aankomt met geen mogelijkheid verkeerd kunt interpreteren.

“Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” (Mattheüs 24:27)

Hij zegt dat er een licht zal schijnen van het oosten naar het westen als bliksemlicht. De hele lucht zal oplichten en verlicht blijven als Jezus komt, terwijl wij bijeengebracht worden om Hem in de lucht te ontmoeten, en de hele wereld zal erbij toekijken.

 “Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.” (Mattheüs 24:28)

Hij spreekt in cryptische, raadselachtige taal en zegt eigenlijk: “Waar het lichaam is, daar zullen degenen die zich voeden aan Christus verzamelen.” Nogal een onsmakelijke vergelijking dat wij, als gieren ons zullen voeden aan het lichaam van Christus. Maar Hij zegt: Als jullie niet eten van Mijn vlees en drinken van Mijn bloed hebben jullie geen deel aan Mij.(Johannes 6:53-58)

Dus Hij heeft het hier over onze samenkomst of opname naar Hem toe. Waar Zijn volgelingen ook zijn, ze zullen als door een magneet als de arenden naar het kadaver, als gieren naar het lichaam getrokken worden, degenen die geestelijk van Christus moeten eten om gevoed te worden. Waar het lichaam is, daar worden wij kleine arenden allemaal bijeengebracht.

Meteen na de verdrukking...
“Meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.”(Mattheüs 24:29-31)

Wat is er dramatischer dan de wederkomst?
Wat kan er onheilspellender klinken; dramatischer, geweldiger en duidelijker zijn dan de komst van de Here zoals die hier door Jezus zelf wordt beschreven? De hele lucht zal verlicht worden als door het weerlicht, de geredden van alle eeuwen worden letterlijk ‘bijeengebracht’ in de lucht, de zon en de maan zullen verduisterd worden en meteoren zulen vallen en Jezus Zelf zal verschijnen in de atmosferische hemel, en zal de ongeredden laten rouwen en wenen als zij Hem in de wolken zien aankomen “met grote kracht en heerlijkheid.”

“Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.

Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.”(1 Thessalonicenzen 5:1-3)

Het zal als een plotselinge verwoesting zijn, zonder waarschuwing. Want hun valse profeten hebben hen verteld: “Alles is nu vredig en jullie hoeven je nergens zorgen over te maken. We hebben onze wereldregering, we hebben onze antichrist, onze messias, we hebben nu onze superman die over de wereld regeert en alles zal prima in orde zijn. Vrede en veiligheid.” En dan worden ze opeens geconfronteerd met plotselinge verwoesting! Jezus komt terug, redt Zijn Bruid en dan begint God Zijn uiteindelijke toorn en oordelen uit te gieten over het wereldrijk van de Antichrist.

“Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. (1 Thessalonicenzen 5:4)

Christenen die Zijn Woord kennen en de ‘tekenen der tijden onderscheiden hebben’ zullen niet verrast worden. Je weet niet de exacte dag of het uur, maar je zult wel degelijk weten wanneer er ongeveer drieëneenhalf jaar voorbij gegaan zijn nadat de gruwel der verwoesting is neergezet en je zult gretig het moment van Jezus’ wederkomst afwachten.(Mattheüs 16:3)

“U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.”
(1 Thesalonicenzen 5:5-8)

De luisterrijke Wederkomst zal Zijn kinderen niet overdonderen, als een dief in de nacht, zoals de rest van de wereld.

“Zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.” Onze opname, onze verrijzenis, is een deel van de overwinning, onze door God gegeven triomf, onze grote uittocht uit deze wereld.(Mattheüs 24:30)

In Openbaring staat: Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. (Openbaring 1:7)

Hoe kan er een grotere getuigenis zijn dan de verrijzenis en de opname? Dat is de uiteindelijke getuigenis, wanneer ze Jezus zien en ons uit de dood zien verrijzen en vanaf de aarde op zien stijgen om Hem te ontmoeten.

Niemand die gered is blijft achter
Niemand die van Jezus houdt zal achterblijven. Niemand die Jezus als zijn Heiland ontvangen heeft zal achterblijven. Niemand die gered is blijft achter. Geen enkele waarachtige gelovige in de bijbel die op Jezus vertrouwt zal achterblijven, geen één.

‘Wij zullen allen veranderd worden’ en we zullen allemaal opgewekt worden uit de dood. Hij zal Zijn engelen uitsturen om Zijn kinderen op te halen uit alle windstreken en Hij zal er niet één achterlaten. Hij vergeet er niet een. Is dat niet geweldig? (1 Korinthe 15:51)

Oorspronkelijk gepubliceerd in mei 1983. Herschreven en gepubliceerd in oktober 2014.

 

Wees gegroet, Heer van het heelal!
Messias – Davids Zoon!
Neemt gij de scepter van de wereld
En regeer allerhoogst, alleen!

Terug naar boven

item8a
Copyright 2013  Actiefonline -
            Actief Oppepper